Obchodné podmienky

spoločnosti next SALE, s.r.o. so sídlom ul. Poštovní 244, 739 61 Třinec, Česká republika, IČ: 01558951 pre predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese www.limetka.sk.

1. Základné ustanovenia

1.1. Tieto obchodné podmienky (ďalej iba „Obchodné podmienky“) upravujú v súlade s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Zb., občiansky zákonník (ďalej iba „občiansky zákonník“) vzájomné práva a povinnosti vzniknuté na základe Zmluvy uzatvorenej medzi Predávajúcim a Kupujúcim a upravujú taktiež práva a povinnosti Poskytovateľa a Užívateľa v súvislosti s používaním Užívateľského účtu.

1.2. Pre účely týchto obchodných podmienok majú nižšie uvedené základné termíny uvádzané s veľkým počiatočným písmenom nasledujúci význam:

Predávajúci
predávajúci podľa ustanovenia § 2079 občianskeho zákonníku, pričom sa vždy jedná o next SALE, s.r.o.

Kupujúci
kupujúci podľa ustanovenia § 2079 občianskeho zákonníku

Zmluva
kúpna zmluva o dodaní tovaru uzatvorená medzi Predávajúcim a Kupujúcim

Spotrebiteľ
každý človek, ktorý mimo rámec svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámec samostatného výkonu svojho povolania uzatvára Zmluvu s Predávajúcim

Webová stránka
Webovými stránkami sa rozumie počítačový program, resp. internetová aplikácia, ktorá je dostupná v sieti Internet prostredníctvom internetovej adresy limetka.sk, ktorej hlavnou funkciou je zobrazenie, výber a objednanie tovaru Užívateľom.

Nákupný košík
súčasť Webovej stránky, automaticky generovaná aktiváciou príslušných funkcii Kupujúcim v rámci jeho jednania spočívajúcom predovšetkým pridaním alebo odobraním tovaru a zmenou množstva vybraného tovaru

Poskytovateľ
osoba umožňujúca užívať Užívateľský účet; next SALE, s.r.o.

Užívateľský účet
súčasť Webovej stránky, ktorá je sprístupnená práve jednému Užívateľovi a je zriadená Registráciou a sprístupnená po zadaní Prístupových údajov.

Užívateľ
fyzická osoba, ktorá užíva svoj Užívateľský účet

2. Užívateľský účet

2.1. Užívateľ má právo Registrovať si Užívateľský účet na Webovej stránke za účelom zjednodušeného objednávania si tovaru.

2.2. Užívateľ si registruje Užívateľský účet tak, že na Webových stránkach vyplní aspoň povinné registračné údaje, predovšetkým meno, priezvisko, adresu pre doručenie, adresu elektronickej pošty, prístupové údaje a následne ich uloží. Zároveň musí Užívateľ vyjadriť súhlas s týmito Obchodnými podmienkami a so spracovaním osobných údajov podľa čl. 9 (ďalej iba „Registrácia“).

2.3. Má sa za to, že údaje uvedené Užívateľom v Užívateľskom účte sú pravdivé a správne. Zodpovednosť vyplývajúca z nesprávneho či nepravdivého uvedenia údajov nesie výhradne Užívateľ.

2.4. Prístup k Užívateľskému účtu je zabezpečený prístupovými údajmi, ktorými sú užívateľské meno a heslo (ďalej iba „Prístupové údaje“). Užívateľ aj Poskytovateľ sú povinní zachovávať mlčanlivosť ohľadne Prístupových údajov.

2.5. Užívateľ nie je oprávnený umožniť užívanie Užívateľského účtu tretím osobám.

2.6. Poskytovateľ je oprávnený zrušiť Užívateľský účet, a to najmä v prípade, kedy Užívateľ svoj Užívateľský účet nevyužíva po dobu dlhšiu než jeden rok, či v prípade, kedy Užívateľ ako Kupujúci poruší svoje povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy vrátane týchto Obchodných podmienok.

2.7. Užívateľ berie na vedomie, že Užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia Poskytovateľa, prípadne nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia tretích osôb.

2.8. Pre Užívateľa platí obdobne čl. 9.9. a čl. 9.10.

3. Uzatvorenie Zmluvy

3.1. Všetok tovar prezentovaný na Webových stránkach Predávajúceho je iba informatívny a Predávajúci nie je povinný uzatvoriť Zmluvu ohľadne tohoto tovaru. Ustanovenie § 1732 odst. 2 občianskeho zákonníku sa nepoužije.

3.2. Pre objednanie tovaru je Kupujúci povinný najprv vložiť objednávaný tovar do Nákupného košíku v ním požadovanom množstve a potom vyplniť objednávkový formulár na Webovej stránke. Objednávkový formulár obsahuje predovšetkým:

 • a) údaje o objednávanom druhu tovaru a jeho množstve,
 • b) údaje o zvolenom spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru,
 • c) údaje o požadovanom spôsobe dodania objednaného tovaru a
 • d) informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru
 • e) informácie o mene a priezvisku Kupujúceho, adresu pre doručenie, adresu elektronickej pošty; pokiaľ je Kupujúci zároveň Užívateľom, sú tieto informácie automaticky predvyplnené (ďalej iba „Objednávka“).

3.3. Pred zaslaním Objednávky tovaru je Kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do Objednávky Kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť Kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do Objednávky.

3.4. Objednávka odoslaná kliknutím na tlačítko „Záväzne objednať“ je ponukou (ďalej iba „Ponuka“) a je pre Kupujúceho záväzná.

3.5. Predávajúci ihneď po obdržaní Objednávky toto obdržanie Kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou a to na adresu elektronickej pošty Kupujúceho uvedenú v Užívateľskom účte či v Objednávke. Potvrdenie Objednávky Predávajúcim je akceptáciou Zmluvy (ďalej iba „Akceptácia“).

3.6. Zmluvu možno uzavrieť v slovenskom jazyku.

3.7. Zmluva je u Predávajúceho uložená v elektronickej podobe po dobu piatich rokov a Užívateľovi je k nej umožnený prístup v jeho Užívateľskom účte.

3.8. Vlastnícke právo na tovar prechádza na základe Zmluvy na Kupujúceho zaplatením celej kúpnej ceny.

4. Platobné podmienky

4.1. Webová stránka obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia kúpnych cien jednotlivého tovaru (ďalej iba „Cena“). Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny tovaru ostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované na Webovej stránke obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť Predávajúceho uzatvoriť Zmluvu za individuálne zjednaných podmienok.

4.2. Spoločne s Cenou je Kupujúci povinný zaplatiť Predávajúcemu tiež náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Pokiaľ nie je uvedené výslovne inak, považujú sa ďalej Cenou aj náklady spojené s dodaním a balením tovaru.

4.3. Náklady na prostriedky komunikácie na diaľku sa nelíšia od základnej sadzby a Predávajúci si neúčtuje žiadne ďalšie poplatky s výnimkou zmluvnej prepravy.

4.4. Predávajúci je oprávnený požadovať uhradenie celej Ceny alebo zálohy ešte pred odoslaním tovaru Kupujúcemu. Ustanovenie § 2119 odst. 1 občianskeho zákonníku sa nepoužije.

4.5. Cenu môže Kupujúci uhradiť Predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:

 • a) v hotovosti v mieste určenom Kupujúcim v objednávke v prípade zaslania tovaru podľa čl. 5.1.c);
 • b) bezhotovostne prostredníctvom platobného systému GoPay;
 • c) bezhotovostne platobnou kartou prostredníctvom internetovej platobnej brány;
 • d) bezhotovostne prostredníctvom Apple Pay a Google Pay.

4.6. Zvolený spôsob úhrady uvedie Kupujúci v Objednávke.

4.7. Zvolený spôsob úhrady môže Kupujúci zmeniť jedine so súhlasom Predávajúceho. Návrh na zmenu spôsobu úhrady prevedie Kupujúci písomne na adresu Predávajúceho alebo na adresu elektronickej pošty Predávajúceho.

4.8. Predávajúci si vyhradzuje právo neumožniť Kupujúcemu vybrať ktorýkoľvek spôsob úhrady Ceny uvedený v čl. 4.5.

4.9. V prípade platby v hotovosti alebo bezhotovostne platobnou kartou pri osobnom odbere je Cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je Cena splatná do 7 dní od uzatvorenia Zmluvy. Pokiaľ nie je Cena Kupujúcim zaplatená v dobe splatnosti, má sa za to, že Kupujúci odstúpil od Zmluvy.

4.10. V prípade bezhotovostnej platby prevodom na Účet Predávajúceho je Kupujúcemu pridelený Predávajúcim variabilný symbol najneskôr pri Akceptácii Objednávky a Kupujúci je povinný uhradiť Cenu spoločne s uvedením variabilného symbolu platby.

4.11. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok Kupujúceho uhradiť Cenu splnený v momente pripísania príslušnej čiastky na účet Predávajúceho.

4.12. Prípadné zľavy z Ceny tovaru poskytnuté Predávajúcim Kupujúcemu sa nedajú vzájomne kombinovať.

4.13. Pokiaľ je to tak v obchodnom styku obvyklé alebo pokiaľ je tak stanovené obecne záväznými právnymi predpismi, vystaví Predávajúci ohľadne platieb prevádzaných na základe Zmluvy Kupujúcemu daňový doklad – faktúru.

5. Dodacie podmienky

5.1. Predávajúci umožňuje nasledujúce spôsoby dodania tovaru:

 • a) osobný odber v mieste odberu uvedenom na Webových stránkach Predávajúceho (ďalej iba „Miesto odberu“);
 • b) zaslanie na miesto určené Kupujúcim v Objednávke prostredníctvom dopravcu.

5.2. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe zvláštnej požiadavky Kupujúceho, nesie Kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

5.3. Pokiaľ je Predávajúci podľa Zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené Kupujúcim v Objednávke, je Kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. V prípade osobného odberu je Kupujúci povinný prevziať tovar do 10 pracovných dní.

5.4. Ak je spôsob dodania zjednaný zaslaním, splní Predávajúci svoju povinnosť predať tovar Kupujúcemu predaním tovaru prvému dopravcovi. Pokiaľ je však Kupujúcim Spotrebiteľ, splní Predávajúci svoju povinnosť predať mu tovar v momente, kedy Spotrebiteľ tovar získa do fyzického držania; to neplatí, ak Spotrebiteľ poveril prepravou dopravcu, ktorého mu Predávajúci neponúkol.

5.5. Predávajúci či dopravca sú oprávnení požadovať pred odovzdaním veci predloženie identifikačného preukazu (občiansky preukaz alebo cestovný pas). Bez predloženia niektorého z týchto dokladov môže Predávajúci či dopravca odmietnuť tovar vydať.

5.6. Ak Kupujúci tovar neprevezme v dobe podľa čl. 5.3 poruší tým svoje povinnosti a nesie náklady na uskladnenie alebo opakované doručenie. Predávajúci je oprávnený potom, čo Kupujúceho preukázateľne e-mailom upozorní a poskytne mu novú primeranú lehotu na prevzatie, tovar vhodným spôsobom predať. Náklady na uskladnenie a náklady márneho dodania tovaru z dôvodu nedostatku súčinnosti na strane Kupujúceho v potrebnej nutnej výške je Predávajúci oprávnený voči Kupujúcemu započítať na výtažok predaja.

5.7. Predávajúci je povinný dodať tovar a umožniť Kupujúcemu ho využívať najneskôr do 15 dní od uzatvorenia Zmluvy, pokiaľ u jednotlivého tovaru neuvádza inú lehotu dodania. Pokiaľ je u tovaru uvedené „skladom“, Predávajúci tovar odošle najneskôr do 2 pracovných dní od dňa uzatvorenia Zmluvy.

5.8. V prípade bezhotovostnej platby prevodom na Účet Predávajúceho, prostredníctvom platobného systému alebo internetovej platobnej brány je Predávajúci povinný dodať tovar Kupujúcemu najneskôr do 15 dní od splnenia povinnosti Kupujúceho zaplatiť Cenu, pokiaľ u jednotlivého tovaru neuvádza inú lehotu k dodaniu. Ak je pri tovare „skladom“, Predávajúci tovar odošle najneskôr do 2 pracovných dní odo dňa splnenia povinnosti Kupujúceho zaplatiť Cenu.

5.9. Ak Predávajúci nesplní svoju povinnosť ohľadne dodania tovaru v dobe podľa odstavcov 5.7 alebo 5.8, vyzve ho Kupujúci k dodaniu v dodatočnej lehote odpovedajúcej daným okolnostiam. Ak Predávajúci nedodá tovar v tejto dodatočnej lehote, je Spotrebiteľ oprávnený od Zmluvy odstúpiť.

5.10. Doklady k tovaru, najmä daňový doklad, potvrdenia a certifikáty, odošle Predávajúci Kupujúcemu čo najskôr po prevzatí tovaru Kupujúcim, najneskôr do 2 dní od prevzatia

6. Prechod nebezpečenstva

6.1. Ak je ako spôsob dodania tovaru určený osobný odber v prevádzke Predávajúceho alebo v Mieste odberu, prechádza nebezpečenstvo škody na veci na Kupujúceho v momente prevzatia tovaru, prípadne akonáhle nastane okamih, v ktorom dodávka mala byť splnená a Kupujúci sa dozvie o tom, že je mu umožnené v stanovenom mieste využívať tovar.

6.2. Ak je ako spôsob dodania tovaru určené zaslanie prostredníctvom dopravcu, prechádza nebezpečenstvo na Kupujúceho v momente, kedy je tovar Predávajúcim predaný prvému dopravcovi na prepravu Kupujúcemu podľa Zmluvy. Pokiaľ je Predávajúci povinný predať tovar dopravcovi na určitom mieste, neprechádza nebezpečenstvo na Kupujúceho, pokým tovar nie je predaný dopravcovi na tomto mieste. Skutočnosť, že Predávajúci je oprávnený si ponechať doklady umožňujúce využívať tovar, nemá vplyv na prechod nebezpečenstva. Ak je však Kupujúcim Spotrebiteľ, prechádza na neho nebezpečenstvo v momente, kedy Spotrebiteľ tovar získa do fyzického držania; to neplatí, ak Spotrebiteľ poveril prepravou dopravcu, ktorého mu Predávajúci neponúkol.

6.3. Nebezpečenstvo však neprechádza na Kupujúceho, pokiaľ tovar nie je jasne vyznačený, pre účel Zmluvy, značkami na tovare, prepravnými dokladmi, zaslaním správy Kupujúcemu alebo inak.

6.4. Strata alebo poškodenie tovaru, ku ktorému došlo po prechode nebezpečenstva na Kupujúceho, nezbavujú Kupujúceho povinnosti zaplatiť Cenu, s výnimkou prípadu, kedy strata alebo poškodenie boli spôsobené jednaním nebo zanedbaním povinnosti Predávajúceho.

7. Vadné plnenie, zákonná záruka, reklamácia

7.1 Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne práv z vadného plnenia sa riadia príslušnými obecne záväznými predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občianskeho zákonníku).

7.2 Kupujúci vec podľa možnosti prezrie čo najskôr po prechode nebezpečenstva škody na veci a presvedčí sa o ich vlastnostiach a množstve, skontroluje neporušenosť obalov tovaru. V prípade zistenia akýchkoľvek závad je povinný toto ihneď oznámiť Predávajúcemu či dopravcovi a je oprávnený takýto tovar neprevziať. Pokiaľ takto poškodenú zásielku Kupujúci od Predávajúceho či dopravcu prevezme, je potrebné poškodenie popísať v predávacom protokole. Porušením tejto povinnosti zanikajú práva Kupujúceho z vadného plnenia.

7.3 Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu, že vec pri prevzatí nemá vady. Predovšetkým, že v dobe, kedy Kupujúci vec prevzal:

7.3.1 má tovar vlastnosti, ktoré si strany zjednali, a ak chýba zjednanie, má také vlastnosti, ktoré Predávajúci alebo výrobca popísal alebo ktoré Kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi prevádzanej,

7.3.2 sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie Predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar tohoto druhu obvykle používa,

7.3.3 tovar zodpovedá akosťou alebo prevedením dohodnutej vzorke alebo predlohe, pokiaľ bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutej vzorky nebo predlohy,

7.3.4 je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a

7.3.5 tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

7.4 Ak sa prejaví vada v priebehu dvanástich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol vadný už pri prevzatí.

7.5 Vada je podstatným porušením Zmluvy, pokiaľ Predávajúci už pri uzatvorení Zmluvy vedel alebo musel vedieť, že by druhá strana Zmluvu neuzatvorila, pokiaľ by toto porušenie predvídala. V ostatných prípadoch sa má za to, že porušenie podstatné nie je.

7.6 Ak je vadné plnenie podstatným porušením Zmluvy, má Kupujúci právo na dodanie novej veci, opravu veci, primeranú zľavu z Ceny nebo odstúpenie od Zmluvy.

7.7 Ak je vadné plnenie nepodstatným porušením Zmluvy, má Kupujúci právo na odstránenie vady alebo primeranú zľavu z Ceny.

7.8 Kupujúci je povinný vadu u Predávajúceho uplatniť bez zbytočného odkladu potom, čo ju mohol pri včasnej prehliadke a dostatočnej starostlivosti zistiť. Ak ide o vadu skrytú, je Kupujúci povinný ju u Predávajúceho uplatniť bez zbytočného odkladu potom, čo ju mohol pri dostatočnej starostlivosti zistiť, najneskôr však do dvoch rokov po odovzdaní veci. V reklamácií alebo bez zbytočného odkladu po nej informuje Kupujúci Predávajúcemu, aké právo z vadného plnenia si zvolil. Pokiaľ tak neučiní včas, má aj v prípade vadného plnenia, ktoré je podstatným porušením Zmluvy, iba práva podľa čl. 7.7.

7.9 Práva z vadného plnenia uplatňuje Kupujúci u Predávajúceho na adrese jeho prevádzky, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru, prípadne i v sídle alebo mieste podnikania. Prípadne musí Kupujúci práva z vadného plnenia uplatniť u osoby určenej k oprave uvedenej v potvrdení o rozsahu a trvaní práv z vadného plnenia vydaného Predávajúcim, ak je táto osoba v mieste Predávajúceho alebo v mieste Kupujúcemu bližšom. Za moment uplatnenia reklamácie sa považuje moment, kedy Predávajúci obdržal od Kupujúceho reklamovaný tovar.

7.10 Uplatnením vady u Predávajúceho sa Kupujúci nezbavuje povinnosti zaplatiť Cenu. Ustanovenie § 2108 občianskeho zákonníka sa nepoužije. Ustanovenie tohto článku sa nepoužije, ak je Kupujúcim Spotrebiteľ.

7.11 Kupujúci nemôže odstúpiť od Zmluvy, ani požadovať dodanie novej veci, ak nemôže vec vrátiť v tom stavu, v akom ju obdržal. To neplatí:

7.11.1 ak došlo k zmene stavu v dôsledku prehliadky za účelom zistenia vady veci,

7.11.2 ak použil Kupujúci vec ešte pred objavením vady,

7.11.3 ak nespôsobil Kupujúci nemožnosť vrátenia veci v nezmenenom stave konaním nebo nedbalosťou, alebo

7.11.4 ak predal Kupujúci vec ešte pred objavením vady, ak ju spotreboval, alebo ak pozmenil vec pri obvyklom použití; ak sa tak stalo len sčasti, vráti Kupujúci Predávajúcemu, čo ešte vrátiť môže, a dá Predávajúcemu náhradu do výšky, v ktorej mal z použitia veci prospech.

Práva z vadného plnenia v rámci zákonnej povinnosti z vadného plnenia

7.12 Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v dobe dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia, pokiaľ nejde o tovar poskytovaný za nižšiu Cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia Cena zjednaná, na opotrebovanie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, u použitého tovaru na vadu odpovedajúcu miere používania alebo opotrebovania, ktorú tovar mal pri prevzatí Kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.

7.13 Ak nemá vec vlastnosti stanovené v čl. 7.3, môže Kupujúci požadovať aj dodanie novej veci bez vád, pokiaľ to nie je vzhľadom k povahe vady neprimerané, ale pokiaľ sa vada týka iba súčasti veci, môže Kupujúci požadovať iba výmenu súčasti; ak to nie je možné, môže odstúpiť od Zmluvy. Ak to je však vzhľadom k povahe vady neúmerné, najmä pokiaľ ide vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má Kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady.

7.14 Právo na dodanie novej veci, alebo výmenu súčasti má Kupujúci aj v prípade odstrániteľnej vady, pokiaľ nemôže vec riadne užívať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet vád. V takom prípade má Kupujúci aj právo od Zmluvy odstúpiť.

7.15 Ak Kupujúci neodstúpi od Zmluvy alebo ak neuplatní právo na dodanie novej veci bez vád, na výmenu jej súčasti alebo na opravu veci, môže požadovať primeranú zľavu. Kupujúci má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu Predávajúci nemôže dodať novú vec bez vád, vymeniť jej súčasť alebo vec opraviť, ako aj v prípade, že Predávajúci nezjedná nápravu v primeranej dobe alebo že by zjednanie nápravy Kupujúcemu, ktorý je Spotrebiteľom, pôsobilo značné problémy.

7.16 Právo z vadného plnenia Kupujúcemu nenáleží, pokiaľ pred prevzatím veci vedel, že vec má vadu, alebo pokiaľ vadu sám spôsobil.

7.17 Ak je na dodanej veci, na jej obale, v návode pripojenom k veci alebo v reklame uvedená doba, po ktorú sa dá vec používať, zaväzuje sa Predávajúci, že vec bude po túto dobu spôsobilá k použitiu pre obvyklý účel alebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Ak sú tieto doby určené rôzne, použije sa najdlhšia z nich. Prednosť však má zmluvné zjednanie strán.

7.18 Práva z vadného plnenia v rámci zákonnej povinnosti z vadného plnenia v čl. 7.12 až 7.17, vrátane z toho vyplývajúceho práva na odstúpenie od zmluvy podľa čl. 8.4, sa neuplatní, ak je Kupujúcim podnikateľ a pri uzatvorení Zmluvy je z okolností zrejmé, že sa kúpa týka jeho podnikateľskej činnosti.

8. Odstúpenie od Zmluvy

8.1. Predávajúci má právo odstúpiť od Zmluvy, pokiaľ sa tovar už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru.

8.2. Ak je s odstúpením od Zmluvy spojená povinnosť vrátiť Kupujúcemu peňažné prostriedky, vráti ich Predávajúci rovnakým spôsobom, akým mu boli poskytnuté.

8.3. Pokiaľ sa spoločne s objednaným tovarom poskytuje aj darček, je darovacia zmluva medzi Kupujúcim a Predávajúcim uzatvorená s rozväzovacou podmienkou, že v prípade odstúpenia od Zmluvy ktoroukoľvek zmluvnou stranou stráca darovacia zmluva účinnosť a Kupujúci je povinný poskytnutý darček vrátiť.

8.4. Kupujúci má tiež právo odstúpiť od Zmluvy v prípadoch podľa odstavcov 7.6 a 7.14.

Odstúpenie od Zmluvy Spotrebiteľom

8.5. Spotrebiteľ, má právo odstúpiť od Zmluvy v lehote štrnásť dní. Lehota podľa vety prvej beží odo dňa uzatvorenia Zmluvy a ak ide o

8.5.1. kúpnu zmluvu, odo dňa prevzatia tovaru,

8.5.2. zmluvu, ktorej predmetom je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru, alebo

8.5.3. zmluvu, ktorej predmetom je pravidelná opakovaná dodávka tovaru, odo dňa prevzatia prvej dodávky tovaru.

8.6. Spotrebiteľ berie na vedomie, že podľa ustanovení § 1837 občianskeho zákonníku nemôže odstúpiť mimo iné od Zmluvy o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania Spotrebiteľa, ktorý podlieha rýchlej skaze alebo ktorý bol vyňatý z obalu a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť, o dodávke zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu, pokiaľ Spotrebiteľ porušil ich pôvodný obal, o dodávke novín, periodík alebo časopisov alebo o dodaní digitálneho obsahu, pokiaľ nebol dodaný na hmotnom nosiči a bol dodaný s predchádzajúcim výslovným súhlasom Spotrebiteľa pred uplynutím lehoty pre odstúpenie od zmluvy.

8.7. Pre odstúpenie od Zmluvy môže Spotrebiteľ využiť vzorový formulár poskytnutý Predávajúcim, ktorý tvorí prílohu Obchodných podmienok. Odstúpenie sa dá vykonať odoslaním formulára na adresu elektronickej pošty Predávajúceho [email protected], pričom prijatie tohoto formulára bude Spotrebiteľovi bezprostredne v textovej podobe potvrdené.

8.8. Po odstúpení od Zmluvy Spotrebiteľ bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od odstúpenia od Zmluvy, zašle alebo odovzdá Predávajúcemu tovar, ktorý od neho obdržal. Spotrebiteľ je uzrozumený s tým, že náklady vrátenia tovaru nesie Spotrebiteľ. Spotrebiteľ je povinný tovar vrátiť čistý, v pôvodnom obale, so všetkým príslušenstvom a nepoškodený. Ak je tovar poškodený, je Predávajúci oprávnený nárok na náhradu škody jednostranne započítať proti nároku Spotrebiteľa na vrátenie Ceny podľa tohto článku.

8.9. Do 14 dní od odstúpenia vráti Predávajúci Spotrebiteľovi všetky peňažné prostriedky, ktoré od neho prijal, a to vrátane nákladov na dodanie zodpovedajúcich najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu. Predávajúci nie je povinný peňažné prostriedky vracať skôr, než mu Spotrebiteľ tovar predá alebo preukáže, že tovar Predávajúcemu odoslal. Spotrebiteľ súhlasí s tým, že peňažné prostriedky budú vrátené rovnakým spôsobom, akým boli poskytnuté.

8.10. Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy tiež podľa odstavca 5.9.

9. Ochrana osobných údajov

9.1. Ochrana osobných údajov Kupujúceho – fyzickej osoby sa riadi zákonom č. 101/2000 Zb., o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.

9.2. Kupujúci súhlasí so spracovaním týchto svojich osobných údajov: meno a priezvisko, adresa bydliska, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo, číslo účtu, IP adresa (ďalej iba ako „Osobné údaje“).

9.3. Účelom spracovania osobných údajov Kupujúceho Predávajúcim je realizácia práv a povinností zo Zmluvy, a to vrátane dodania tovaru a platobného styku, a ďalej vedenie Užívateľského účtu a marketingovej potreby Predávajúceho. Neudelenie súhlasu v celom uvedenom rozsahu však nie je samo o sebe prekážkou k uzatvoreniu Zmluvy.

9.4. Osobné údaje Kupujúceho budú spracované po dobu neurčitú, a to buď elektronicky automatizovaným spôsobom, alebo v listinnej podobe neautomatickým spôsobom.

9.5. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný pri registrácií Užívateľského účtu aj pri Objednávke uviesť svoje Osobné údaje správne a pravdivo. Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu informovať Predávajúceho o zmene vo svojich Osobných údajoch.

9.6. Predávajúci je oprávnený poveriť spracovaním Osobných údajov Kupujúceho tretiu osobu ako spracovateľa. Predávajúci sa zaväzuje neposkytnúť bez povolenia Kupujúceho jeho Osobné údaje tretím osobám s výnimkou osoby zaisťujúcej prepravu a platobný styk.

9.7. Kupujúci má právo na prístup k spracovávaným Osobným údajom o svojej osobe. Predávajúci má právo na primeranú úhradu za poskytnutie spracovávaných Osobných údajov, ktorá neprevýši potrebné náklady na jej poskytnutie. Pokiaľ sa Kupujúci domnieva, že sú jeho Osobné údaje spracovávané chybne nebo v rozpore s ochranou jeho súkromného a osobného života alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú nepresné vzhľadom k účelu ich spracovania, je Kupujúci oprávnený Predávajúceho alebo spracovateľa povereného v zmysle čl. 9.6 požiadať o vysvetlenie spracovávaných Osobných údajov. Kupujúci je ďalej oprávnený požadovať, aby Predávajúci alebo spracovateľ závadný stav odstránil.

9.8. Súhlas so spracovaním Osobných údajov je Kupujúci oprávnený kedykoľvek odvolať.

Zasielanie obchodných zdelení a ukladanie cookies

9.9. Ak Kupujúci neprejaví pri objednávke opačnú vôľu, platí, že súhlasí so zasielaním obchodných zdelení súvisiacich so službami, tovarom nebo podnikom Predávajúceho. Tento súhlas je Kupujúci oprávnený kedykoľvek odvolať, a to písomne na adrese sídla Predávajúceho nebo prostredníctvom odkazu uvedeného na konci obchodného zdelenia.

9.10. V súlade s ustanovením § 89 odst. 3 zák. č. 127/2005 Zb., o elektronickej komunikácií, v účinnom znení, týmto Poskytovateľ informuje Užívateľa, že spracováva súbory cookies Užívateľa, vrátane trvalých súborov cookies a Užívateľ s týmto vyslovuje svoj súhlas. Súhlas je udelený na dobu 10 rokov.

9.11. Kupujúci je oprávnený tento súhlas kedykoľvek odvolať a ukladanie cookies zakázať prostredníctvom nastavení svojho webového prehliadača.

9.12. Poskytovateľ spracováva súbory cookies Užívateľa k vylepšeniu Webových stránok a personalizácií obsahu a reklám, poskytovaniu funkcií sociálnych médií a analýze návštevnosti.

Elektronická evidencia tržieb

10.1. Podľa českého zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správca dane on-line; v prípade technického výpadku najneskôr do 48 hodín.

11. Záverečné ustanovenia

11.1. Právne vzťahy vzniknuté zo Zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa riadia českým právnym poriadkom, najmä občianskym zákonníkom.

11.2. Predávajúci nie je viazaný ani dobrovoľne nedodržuje žiadny kódex chovania v zmysle ustanovenia § 1826 odst. 1 písm. e) občianskeho zákonníku.

11.3. V prípade Registrácie Užívateľa sú naplnené podmienky ustanovenia § 1752 odst. 1 Občianskeho zákonníka a Predávajúci je oprávnený jednostranne meniť tieto Obchodné podmienky; tým nie sú ovplyvnené práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia Obchodných podmienok. Zmenu oznámi Užívateľovi prostredníctvom Webových stránok a/alebo e-mailovou správou na e-mailovú adresu Užívateľa zadanú do databázy Webových stránok. Užívateľ má právo zmeny Obchodných podmienok odmietnuť v lehote 3 pracovných dní od prvého prihlásenia sa do Užívateľského účtu po oznámení zmeny Obchodných podmienok (ak je doručovanie prostredníctvom Webových stránok) alebo od doručenia danej e-mailovej správy do e-mailovej schránky Užívateľa (ak je doručované e-mailovou správou) a záväzok z tohto dôvodu vypovedať vo výpovednej dobe 3 dní, o ktorej zmluvné strany zhodne konštatujú, že je dostatočná k obstaranie obdobných plnení od iného dodávateľa

11.4. Kontaktné údaje Predávajúceho: adresa pre doručenie next SALE s.r.o., Poštovní 244, 739 61 Třinec (Česká republika), adresa elektronickej pošty [email protected], telefón +420 775 225 635.

11.5. Spotrebiteľ je oprávnený sťažovať sa na postup Predávajúceho na Českej obchodnej inšpekcií. Predávajúci neposkytuje Spotrebiteľovi žiadny vlastný spôsob mimosúdneho vybavovania sťažnosti.

11.6. Tieto Obchodné podmienky naberajú účinnosť dnom 3.6.2016.

PRÍLOHA - FORMULÁR PRE ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY (VRÁTENIE A REKLAMÁCIA TOVARU)


Online riešenie sporov

S platnosťou od 15. februára 2016 zriadila Európska komisia platformu pre mimosúdne riešenie sporov, ktorá umožňuje spotrebiteľom riešiť spory týkajúce sa ich online objednávok bez nutnosti súdneho procesu. Tento proces riešenia sporov je k dispozícii na nasledujúcom externom odkaze:https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Newsletter

O zľavách a výpredajoch informujeme e-mailom. Pre odberateľov pripravujeme aj rôzne výhody.